Share This Article

This architect won the 1792 contest to design the White House.

  • Benjamin Latrobe
  • James Diamond
  • James Hoban
  • Thomas Jefferson