USS-Texas-BB-35

The USS Texas in April 2022. (Eddie Borowiak )

Eddie Borowiak