Simone Segouin

Simone Segouin, 1944. (U.S. Army/National Archives)

U.S. Army/National Archives