SIMON-CAMERON-AMHP-AUTUMN-22

Photo of Simon Cameron

Simon Cameron (Library of Congress)

Library of Congress